Polítiques de Privacitat

A efecte del que preveu la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal Harmonics In Caelum S.L. des d’ara, FACTURAMÚSICA, amb CIF: B66778846 informa a l’Usuari de què és titular de fitxers de dades de caràcter personal inscrits en el R.G.P.D. (Registre General de Protecció de Dades) en els que les seves dades queden incorporades i són tractades amb la finalitat de prestar els serveis sol·licitats i enviar-li la informació sobre la nostra empresa que pugui ser del seu interès.

Enviament i registre de dades de caràcter personal:

L’enviament de dades de caràcter personal és obligatori per utilitzar els serveis prestats per FACTURAMÚSICA. Així mateix, el no facilitar les dades personals sol·licitades o el no acceptar la present política de protecció de dades suposa la impossibilitat de subscriure, registrar o rebre informació d’aquests serveis.

D’acord amb el que estableix la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, l’informem que les dades personals que s’obtinguin com a conseqüència del seu enviament de dades personals, seran incorporades a un fitxer titularitat de FACTURAMÚSICA amb domicili C / Florenci Valls, 68 08700 Igualada (Barcelona), tenint implementades totes les mesures de seguretat establertes al Real Decret 1720/2007.

Exactitud i veracitat de les dades facilitades.

L’Usuari que envia la informació a FACTURAMÚSICA és l’únic responsable de la veracitat i correcció de les dades incloses, exonerant FACTURAMÚSICA de qualsevol responsabilitat al respecte.

Els usuaris garanteixen i responen, en qualsevol cas, de l’exactitud, vigència i autenticitat de les dades personals facilitades, i es comprometen a mantenir-les degudament actualitzades. L’usuari accepta proporcionar informació completa i correcta en el formulari de registre o subscripció.

FACTURAMÚSICA no respon de la veracitat de les informacions que no siguin d’elaboració pròpia i de les que s’indiqui una altra font, de manera que tampoc assumeix cap responsabilitat pel que fa a hipotètics perjudicis que poguessin originar-se per l’ús d’aquesta informació. S’exonera FACTURAMÚSICA de responsabilitat davant de qualsevol dany o perjudici que pogués sofrir l’Usuari com a conseqüència d’errors, defectes o omissions, en la informació facilitada per FACTURAMÚSICA sempre que procedeixi de fonts alienes a FACTURAMÚSICA.

Subministrament de les dades personals per a emplenar i signatura de contracte entre l’usuari i FACTURAMÚSICA

Un cop emplenats els diferents formularis i la documentació requerida, i prèvia ACCEPTACIÓ DE LA PRESENT POLÍTICA DE PRIVACITAT, FACTURAMÚSICA remetrà un correu electrònic de confirmació a la seva adreça de correu subministrada.

Un cop comprovada la documentació remesa per la seva banda, se li remetrà via correu electrònic el CONTRACTE D’ADHESIÓ A LA SOCIETAT, el qual podrà ser signat en LÍNIA.

Després de rebre el contracte degudament signat per FACTURAMÚSICA procedirem a la validació de la seva documentació i a l’enviament per e-mail amb les seves credencials d’accés al portal d’ASSOCIATS.

Tractament per compte de tercers.

Les dades subministrades per l’usuari seran tractades per l’empresa: Harmonics In Caelum, SL.

Les finalitats que justifiquen el tractament per part d’aquest encarregat són:

• Gestió fiscal, comptable i laboral.

• Prevenció de Riscos Laborals.

• Consultoria de màrqueting.

• Analitzar i millorar el servei prestat als usuaris.

Les mesures de seguretat aplicables es troben reflectides en el document de seguretat de l’encarregat del tractament sent aquestes de NIVELL ALT.

Hosting de les aplicacions i informació:

Les aplicacions utilitzades per al tractament de les dades aportades, així com el seu emmagatzematge es troben ubicades dins de la Unió Europea.

Cessió de dades a tercers.

FACTURAMÚSICA no cedirà les dades personals a tercers. No obstant, en el cas de ser cedits a algun tercer es produiria una informació prèvia sol·licitant el consentiment exprés de l’afectat en virtut de l’Art. 6 LOPD.

No obstant això, FACTURAMÚSICA es reserva el dret d’utilitzar les dades personals facilitades per al compliment de les seves obligacions amb les administracions públiques.

Exercici de drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició.

Podrà dirigir les seves comunicacions i exercitar els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició a través de correu postal a:

D’atenció a l’Usuari de FacturaMúsica al c / Florenci Valls, 68 08700 Igualada (Barcelona)

o al correu electrònic: contacte@facturamusica.cat juntament amb prova vàlida en dret, com fotocòpia de l’D.N.I. i indicant en l’assumpte “PROTECCIÓ DE DADES”.

Acceptació i Consentiment.

L’Usuari declara estar informat de les condicions sobre protecció de dades de caràcter personal, acceptant i consentint el tractament dels mateixos per part de FACTURAMÚSICA, en la forma i per a les finalitats indicades en la present Política de Protecció de Dades Personals.

Canvis en la present política de privacitat.

FACTURAMÚSICA es reserva el dret a modificar la present política per adaptar-la a novetats legislatives o jurisprudencials així com a pràctiques de la indústria. En aquests supòsits, FACTURAMÚSICA anunciarà en aquesta pàgina els canvis introduïts amb raonable antelació a la seva posada en pràctica.

Close