Avís Legal i Condicions

Avís legal i condicions generals

1. Objecte

Aquestes condicions generals (d’ara endavant les CONDICIONS GENERALS) tenen per objectiu regular les condicions d’ús i la utilització del portal d’Internet situat a l’adreça www.facturamusica.com (d’ara endavant EL WEB), del qual és titular l’empresa Concerts Privats, SL, amb NIF B67632646 i domicili social al carrer Florenci Valls, núm. 68, d’Igualada, (d’ara endavant l’EMPRESA). L’objecte social d’aquesta empresa és la contractació i la prestació de serveis relacionats amb la gestió d’espectacles musicals.

El lloc web esmentat ha estat elaborat, creat i dissenyat per a donar a conèixer i permetre l’accés a la informació continguda amb les restriccions i limitacions que imposen aquestes CONDICIONS GENERALS, així com permetre l’accés a altres llocs web amb els quals estigui relacionat ideològicament, comercialment, professionalment o de qualsevol altra manera.

La mera utilització del portal atribueix la condició d’usuari (d’ara endavant USUARI) a qui en faci ús i l’USUARI declara conèixer i acceptar sense reserva ni excepció alguna totes i cadascuna de les CONDICIONS GENERALS que s’exposen en aquest document.

A través del WEB es facilitarà a tots els usuaris la possibilitat d’accedir als continguts, als serveis i a altra informació sobre l’objecte social d’aquesta entitat. Les CONDICIONS GENERALS constitueixen íntegrament l’acord entre les parts referent a les transaccions en línia de contractació de serveis entre l’EMPRESA i els seus clients.

L’EMPRESA està facultada per a modificar unilateralment totes i cadascuna de les obligacions d’aquestes CONDICIONS GENERALS sense necessitat de previ avís. Així mateix, està capacitada per a reestructurar, modificar o eliminar qualsevol informació, servei o contingut inclòs al WEB sense necessitat de previ avís. La modificació de qualsevol d’aquestes CONDICIONS GENERALS per a un cas particular només tindrà validesa quan hagi estat recollida per escrit i signada pels representants legals de cada part.

2. Contingut

El WEB té com a objectiu prioritari proporcionar un servei d’informació, distribució i prestació de serveis.

Tot el contingut del WEB, tota la informació continguda i la base de dades incloses, és propietat de l’EMPRESA i conté tota la informació necessària per a l’USUARI, així com una actualització constant dels preus, característiques dels serveis, etc.

L’EMPRESA manifesta que els serveis que ofereix solen correspondre amb la descripció i les característiques proporcionades. No obstant això, queda exonerada de tota responsabilitat en cas que, per errors tècnics o humans, hi hagués equivocacions o variacions pel que fa a la descripció, les característiques, els preus, etc. Així mateix, manifesta que les descripcions tenen un caràcter orientatiu i que, per tant, hi poden haver variacions.

L’EMPRESA s’exonera dels continguts, informació, opinions o comentaris difosos a través del seu portal i no respondrà de l’ús que l’USUARI faci d’aquesta informació.

3. Drets i obligacions de l’USUARI

3.1. Condicions d’accés i d’ús

A través de l’adreça www.facturamusica.com, qualsevol USUARI podrà accedir gratuïtament a la informació del WEB esmentat.

Les condicions d’accés al WEB estan supeditades a les disposicions legals vigents a cada moment, així com als principis de bona fe i ús lícit per part de l’usuari, i es prohibeix expressament i taxativa qualsevol tipus d’actuació que pogués anar en detriment o perjudici del WEB o de tercers.

El WEB no exigeix la prèvia subscripció per a navegar-hi, accedir-hi ni utilitzar-lo. Per contra, per a accedir a determinats continguts i serveis, exigeix que l’USUARI es subscrigui prèviament i que es registri (d’ara endavant USUARI REGISTRAT). Pel que fa al tractament de dades personals, vegeu la política de privacitat de l’EMPRESA.

3.1.1- Registre d’USUARI

D’acord amb el que ha disposat més amunt, l’EMPRESA reserva alguns dels serveis que ofereix a través del portal als USUARIS REGISTRATS al WEB. Els USUARIS que ho desitgin es poden registrar omplint el formulari de registre d’USUARIS que hi ha a la seva disposició.

L’USUARI es compromet a seleccionar, utilitzar i conservar el seu nom d’usuari i la seva contrasenya (d’ara endavant i de manera conjunta les CLAUS D’ACCÉS) d’acord amb el que estableixen les clàusules següents.

3.1.2- Assignació de les CLAUS D’ACCÉS

L’USUARI tindrà l’opció d’escollir i indicar les seves CLAUS D’ACCÉS. L’USUARI no podrà escollir com a nom d’usuari paraules o expressions malsonants, injurioses o que coincideixin amb marques, noms comercials, rètols d’establiments, denominacions socials, expressions publicitàries, noms i pseudònims de personatges de rellevància pública o famosos sense autorització i, en general, contràries a la llei, la moral i/o l’ordre públic. L’EMPRESA es reserva el dret a eliminar o suspendre qualsevol nom d’usuari, especialment els que reuneixin alguna de les característiques aquí esmentades.

3.1.3- Ús i custòdia de les CLAUS D’ACCÉS

L’USUARI es compromet a fer un ús lícit i diligent de les CLAUS D’ACCÉS i a no posar-les a la disposició de tercers.

L’USUARI es compromet a comunicar fefaentment la pèrdua o robatori de les CLAUS D’ACCÉS i la possibilitat que un tercer hi accedeixi a l’administrador del WEB al més aviat possible.

Les CLAUS D’ACCÉS només podran ser utilitzades pels USUARIS a qui hagin estat assignades. El WEB queda exonerat de qualsevol tipus de responsabilitat derivada dels danys i perjudicis causats per l’ús fraudulent o la falta de diligència en la guarda i custòdia

de les CLAUS D’ACCÉS, per la pèrdua o per un ús que contravingui a aquestes CONDICIONS GENERALS.

3.2- Actuacions de l’USUARI

L’USUARI es compromet a fer un ús lícit, diligent, honrat i correcte de tota la informació o contingut a què tingui accés a través del WEB o de tercers però que hagi estat proporcionada per l’EMPRESA, i tot això sempre sota el principi de la bona fe i d’acord amb la legislació vigent.

L’USUARI haurà d’abstenir-se d’obtenir, tret que sigui per a ús personal, informació

(s’entén per informació qualsevol missatge, arxiu de so, fotografia, dibuix, programari i, en general, qualsevol tipus d’arxiu informàtic, gràfic etc.) que sigui propietat de l’EMPRESA.

Així mateix, l’USUARI es compromet a no provocar ni maliciosament ni intencionada danys o perjudicis que puguin alterar el WEB i a no introduir ni difondre virus informàtics que puguin alterar de manera no autoritzada els continguts o els sistemes integrants del WEB. També es compromet a utilitzar els continguts d’acord amb el que estableixen la llei, la moral i l’ordre públic; és a dir, es compromet a no copiar, reproduir, distribuir, cedir, transformar ni modificar els continguts sense consentiment escrit de l’EMPRESA.

L’EMPRESA s’exonera de qualsevol tipus d’error o virus informàtic introduït per tercers.

Cal complir tots els requisits establerts en relació amb els drets de propietat intel·lectual, industrial i anàlegs.

4. Drets i obligacions de l’EMPRESA

L’EMPRESA respondrà únicament i exclusiva dels serveis que presti ella mateixa i dels continguts directament originats pel seu WEB i identificats amb el corresponent copyright.

L’EMPRESA es compromet a adoptar els mitjans i les mesures necessaris, en la mesura que li sigui possible, per a garantir la seguretat i la privacitat de la comunicació. L’EMPRESA no respondrà quan, havent adoptat les mesures de seguretat pertinents, aquestes mesures siguin vulnerades per agents externs. En aquest sentit l’EMPRESA alerta els USUARIS que és tècnicament impossible garantir al 100% la seguretat de les comunicacions.

L’EMPRESA no serà responsable, ni tan sols de forma indirecta o subsidiària, de cap contingut, informació, opinió o manifestació de qualsevol tipus proporcionats per l’USUARI o per terceres persones o entitats que tinguin accés, transmetin, comuniquin, tractin, exhibeixin o venguin aquesta informació al WEB de l’EMPRESA.

L’EMPRESA es reserva el dret a suspendre temporalment la prestació del servei sense previ avís a l’USUARI sempre que sigui necessari per a mantenir, actualitzar o millorar el servei. Així mateix, podrà modificar les condicions d’accés i/o la ubicació del contingut del WEB i impedir, restringir, bloquejar, suprimir o retirar l’accés als serveis als USUARIS que no facin un ús lícit, honrat i diligent dels serveis prestats al WEB. En la mateixa línia podrà retirar, bloquejar o restringir l’ús dels continguts introduïts per terceres persones que siguin il·lícits, racistes, delictius, d’apologia del terrorisme, difamatoris, pornogràfics, que violin els drets humans, que constitueixin un delicte d’estafa o que infringeixin d’alguna manera les lleis aplicables nacionals o internacionals.

L’EMPRESA no pot garantir la disponibilitat i la continuïtat permanent del WEB a causa de possibles interrupcions, errors, etc. ni respondrà dels danys i perjudicis que els virus informàtics o agents externs que terceres persones dipositin al WEB o als documents electrònics i fitxers emmagatzemats al sistema informàtic puguin causar als USUARIS. L’EMPRESA es reserva el dret a interrompre els serveis que ofereix als USUARIS sense previ avís.

El WEB posa a disposició dels USUARIS eines com ara botons, bàners o enllaços que permeten accedir a altres llocs web relacionats amb l’objecte social del WEB o d’altres. La instal·lació d’aquestes eines té com a objectiu facilitar la navegació a l’USUARI, però l’EMPRESA no es fa responsable dels llocs web als quals els USUARIS accedeixin a través del seu WEB.

Pels motius exposats serà l’USUARI qui, sota la seva pròpia responsabilitat, utilitzarà aquests enllaços. D’altra banda, l’EMPRESA intentarà, en la mesura que li sigui possible, comprovar-los restringint, bloquejant o suspenent aquests botons en cas que atemptin contra el principi descrit en aquestes CONDICIONS GENERALS.

L’EMPRESA es reserva el dret a carregar a l’USUARI els costos emergents de la prestació dels serveis sol·licitats per l’USUARI en cas que la factura no hagi estat abonada un cop arribat el venciment. L’EMPRESA es compromet, quan li sigui possible, a enviar una comunicació telemàtica a l’USUARI que l’adverteixi de l’import que li cobrarà. L’EMPRESA li retornarà aquest import quan cobri la factura.

5. Ofertes, preus, pagaments i terminis de lliurament

Segons la seva política comercial l’EMPRESA podrà variar el preu per motius de fidelització, descatalogació, rellevància o d’altres que l’EMPRESA estableixi en un moment determinat. Tot i això, sempre serà l’EMPRESA qui ofereixi de manera voluntària aquests descomptes i/o rebaixes a qui consideri oportú i, per tant, l’USUARI no podrà exigir-los ni sol·licitar-los en cap moment.

El preu que apareix assignat als serveis no inclou l’IVA, que s’aplicarà segons la legislació vigent.

L’EMPRESA es reserva el dret a modificar unilateralment els preus dels serveis sense necessitat de previ avís. Així mateix, l’EMPRESA podrà premiar els seus clients amb descomptes per pagament immediat, pagament en metàl·lic o per altres motius. L’EMPRESA aplicarà aquest descompte o rebaixa lliurement i voluntària i a la seva discreció.

Els descomptes addicionals i regals promocionals per quantitat o volum de comanda seran exclusivament els que l’EMPRESA reculli a la seva oferta i seran vàlids fins la data assenyalada o fins que es quedi sense estoc.

Per a contractar un servei serà indispensable seguir el procés de contractació i haver emplenat prèviament el formulari corresponent. Posteriorment caldrà confirmar les característiques del servei i acceptar els terminis aproximats de lliurament i procedir al pagament.

El termini de prestació dels serveis contractats és aproximat i en qualsevol cas es comença a comptar des que l’EMPRESA rep la confirmació de la contractació. En tot cas el termini de prestació està subjecte al pla de disponibilitat de l’EMPRESA, la qual s’esforçarà amb la finalitat de prestar els serveis contractats en el termini previst, ofert o confirmat. No obstant això, l’EMPRESA no es responsabilitzarà de l’incompliment d’aquestes dates sempre que sigui per causes alienes a l’EMPRESA o per impossibilitat deguda a alguna de les circumstàncies recollides en aquestes CONDICIONS GENERALS.

Sens perjudici de tot el que s’ha dit, si el retard en la prestació del servei és imputable a l’EMPRESA i supera els 180 dies, es procedirà, amb prèvia petició escrita del client, a la devolució íntegra de l’import pagat com a contraprestació per la prestació del servei fora d’aquest termini. Així mateix, l’EMPRESA no es responsabilitza de cap lucre cessant o dany emergent, directe o indirecte, i en qualsevol cas la seva responsabilitat màxima serà el valor de la mercaderia.

Si l’USUARI cancel·la totalment o parcial comandes abans que l’EMPRESA hagi prestat els serveis, l’EMPRESA podrà exigir el pagament d’una compensació en concepte de despeses

i tramitació del 50% del valor del servei rebutjat. Els USUARIS podran adherir-se a qualsevol de les modalitats de pagament ofertes per l’EMPRESA. En cas que l’USUARI accepti el prepagament com a forma de pagament, el client abonarà el servei després de fer la comanda.

Els serveis adquirits hauran d’abonar-se després d’acceptar el preu final mitjançant alguna de les modalitats de pagament disponibles.

Una vegada confirmada la prestació del servei, l’EMPRESA començarà a tramitar el servei.

Després d’haver rebut el pagament corresponent a un servei, l’EMPRESA emetrà i enviarà, si l’USUARI ho sol·licita i aporta totes les dades necessàries, la factura a l’adreça electrònica que aparegui a la subscripció o a la que l’USUARI hagi indicat.

L’EMPRESA procurarà prestar els serveis tal com els ha descrits al WEB. No obstant això, a vegades algunes característiques dels serveis poden variar sense previ avís. Així, doncs, l’EMPRESA podrà fer modificacions no substancials sense incórrer en cap tipus de responsabilitat.

Juntament amb la sol·licitud, es presenta una còpia de la liquidació on es detalla el servei complet. El receptor ha de comprovar que les dades de la seva sol·licitud i les de la liquidació coincideixen. Així mateix, cal comprovar que les dades que l’USUARI ha subministrat a l’EMPRESA corresponen al servei que desitja contractar.

La conformitat de l’USUARI al càlcul de la liquidació implica la renúncia a qualsevol tipus de reclamació o denúncia respecte a les característiques del servei prestat.

L’EMPRESA no acceptarà queixes ni reclamacions produïdes per l’enviament de dades inexactes o amb errors i es reserva el dret a fer pagar a l’USUARI el cost que aquests errors hagin ocasionat.

6. Garantia

L’EMPRESA no està obligada a indemnitzar l’USUARI o tercers per les conseqüències de l’ús del servei com ara mals directes o indirectes, accidents a persones, danys als béns d’altri, pèrdues de benefici o lucre, danys causats per una deterioració o pèrdues de dades.

L’EMPRESA no es responsabilitza en cap cas dels errors o defectes que els serveis prestats puguin tenir.

7. Dret de resolució

L’USUARI podrà exercir el seu dret de resolució fins al moment que confirmi la liquidació del servei. Un cop confirmada la liquidació, l’EMPRESA inicia immediatament els tràmits de proveïment del servei i com que això suposa un cost directe, l’EMPRESA no accepta la resolució del servei contractat. Tanmateix, el servei podrà ser cancel·lat quan l’USUARI ho decideixi. En cas que cancel·li un servei, l’EMPRESA anul·larà tots els tràmits pendents per a la prestació del servei, intentarà anul·lar els tràmits ja fets i cobrarà a l’USUARI únicament el cost del servei.

Aquestes CONDICIONS GENERALS quedaran automàticament resoltes en casos com ara l’extinció de la societat Concerts Privats, SL, la presentació de sol·licituds de declaració de fallida (voluntària o necessària), la suspensió de pagaments, el concurs de creditors, la cessió general de béns a favor de creditors, el cessament de les activitats pròpies de la societat, la petició de quitament i espera, etc.

En virtut del que disposa la Llei d’ordenació del comerç minorista i del que regula la normativa comunitària (Directiva 97/7/CE), l’EMPRESA atorgarà un termini de 15 dies per a resoldre el contracte.

No obstant el que s’ha dit més amunt i d’acord amb aquesta Directiva i la Llei d’ordenació del comerç minorista, l’EMPRESA podrà considerar que en cas que els serveis sol·licitats per l’USUARI siguin clarament personalitzats i prestats segons les seves especificacions o d’altres que estableixi arribat el moment, no prevaldrà el dret de resolució esmentat ni aquestes CONDICIONS GENERALS, sinó que prevaldrà el contracte de prestació de serveis subscrit per les parts (escrit o oral, exprés o tàcit).

8. Propietat intel·lectual

Tots els continguts als quals s’accedeixi a través del servei prestat per l’EMPRESA estan subjectes als drets de propietat intel·lectual i industrial del Concerts Privats, SL. Tots els drets protegits propietat de l’EMPRESA no podran ser usats, duplicats, distribuïts, venuts, explotats o utilitzats de qualsevol altra manera amb finalitats comercials o no comercials sense el consentiment escrit del titular (Concerts Privats, SL).

Així mateix, l’EMPRESA és responsable de les marques, dels logotips i d’altres elements distintius que s’incorporin al WEB i que siguin propietat de l’EMPRESA. L’EMPRESA també és titular de tots els drets de propietat intel·lectual o industrial d’aquests elements.

Tots els continguts i parts del WEB han estat inclosos d’acord amb els principis de la bona fe i contenen informació procedent totalment o parcial de fonts externes a l’entitat, motiu pel qual l’EMPRESA no es responsabilitza de cap manera de la inexactitud o de la no actualització dels continguts.

Per contra, tots aquells continguts procedents de fonts internes a vegades estaran degudament identificats amb el copyright. L’EMPRESA es reserva el dret a fer qualsevol canvi en qualsevol moment sense necessitat de previ avís. Tots els continguts inclosos al WEB procedents de fonts internes que duguin el símbol de copyright són propietat única i exclusiva de l’EMPRESA.

9. Protecció de dades

L’EMPRESA és plenament conscient de l’ús i del tractament que cal donar a les dades de caràcter personal i en virtut de la normativa legal existent referent a aquest tema, ha implantat al nucli de la seva organització un sistema per a preservar la seguretat, la integritat i la confidencialitat de les dades personals.

Per aquest motiu, a més de complir íntegrament tots i cadascun dels requisits previstos a la Llei orgànica 15/1999, del 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, garanteix un ús no només legal sinó lleial de les dades personals, així com un sistema adequat per a exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició previstos a la Llei esmentada.

Si l’USUARI contracta els serveis prestats en aquest WEB, haurà de donar el seu consentiment exprés a utilitzar, tractar i cedir les seves dades a totes les entitats que tinguin una relació directa i indirecta amb la prestació del servei o a les empreses del grup que es puguin formar en un moment determinat.

L’EMPRESA inclourà totes les dades personals dels seus USUARIS en un fitxer automatitzat que té com a finalitat la gestió, el control, la prevenció i el manteniment del servei prestat.

Aquest fitxer compleix tots els requisits i totes les garanties de la normativa sobre protecció de dades. L’EMPRESA recollirà únicament les dades personals dels USUARIS que siguin adequades i pertinents, no excessives. Els USUARIS autoritzen l’EMPESA a tractar automatitzadament les seves dades personals i l’EMPRESA informa els usuaris que es poden dirigir al Servei d’Atenció al Client de la seu social del Concerts Privats, SL per exercir els seus drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició.

L’EMPRESA es compromet a complir amb la seva obligació de guarda i custòdia i a mantenir la confidencialitat i la privacitat de les dades. També es compromet a adoptar les mesures de seguretat establertes per la Llei de protecció de dades i les mesures necessàries, en la mesura que li sigui possible, per a evitar que aquestes dades s’alterin, es perdin o s’hi accedeixi sense autorització tenint en compte en tot moment l’estat de la tecnologia. Vegeu la política de privacitat del portal del Concerts Privats, SL.

D’acord amb la política de privacitat de l’EMPRESA, qualsevol persona podrà exercir els seus drets d’accés, rectificació, cancel·lació i, si escau, oposició enviant una comunicació escrita a la seu social del Concerts Privats, SL.

10. Legislació

Aquestes CONDICIONS GENERALS queden sotmeses a la legislació vigent de la seu social del Concerts Privats, SL que serà aplicable pel que fa a la validesa, la interpretació, l’execució i el compliment. Totes les discrepàncies, reclamacions i controvèrsies relacionades amb el que s’ha dit més amunt es resoldran d’acord amb la normativa vigent. En cas de discrepància, les parts se sotmeten a la jurisdicció dels jutjats i tribunals de la ciutat de Barcelona i renuncien a qualsevol altre fur.

L’USUARI declara que ha llegit, que coneix i que accepta aquestes CONDICIONS GENERALS en tota la seva extensió.

Copyright © Concerts Privats, SL. Tots els drets reservats. Prohibida la reproducció total o parcial.

Close